Προπτυχιακά Μαθήματα

Διπλωματικές εργασίες


Ραδιοχημεία

Εισαγωγή στη ραδιοχημεία, φυσικά ραδιενεργά στοιχεία, σύστημα περιόδων και ισότοπα. Βασικές αρχές ραδιοχημείας.


Σχέσεις Δομής - Ιδιοτήτων Υλικών

Το μάθημα αποβλέπει στην εξέταση και κατανόηση των μακρο-σκοπικών ιδιοτήτων (μηχανικών, θερμικών, ηλεκτρικών, μαγνητικών, οπτικών, ρεολογικών, (δι)επιφανειακών) της στερεάς φάσης (κρυσταλλικά, άμορφα στερεά) με αναφορά στη μίκρο- και νανοσκοπική δομή και ταυτόχρονα τη διερεύνηση της σχέσης δομής-ιδιοτήτων των υλικών.


Μεταλλικά Υλικά

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις θεμελιώδεις αρχές, δομή και ιδιότητες (χαρακτηρισμός) των μεταλλικών υλικών.


Νανοδομές και Νανοϋλικά

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις θεμελιώδεις αρχές, την τεχνολογία ανάπτυξης και χαρακτηρισμού νανοϋλικών με επιθυμητές ιδιότητες και λειτουργικότητα. Έμφαση δίνεται στη χρήση των νανοϋλικών σχεδόν σε κάθε κατηγορία προϊόντων.